Spring naar content

Privacyverklaring

Yver Techniek, gevestigd aan de Xenonweg 5, 3812 SZ Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.yvertechniek.nl
Xenonweg 5
3812 SZ Amersfoort
+31 (0) 33 2075 307

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bosman Bedrijven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze website, oplossingen en diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor contactformulier

Voor- en achternaam, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Voor kennismakingsformulier

Voor- en achternaam, e-mailadres, overige persoonsgegevens en documenten die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch of door een document zoals een CV te uploaden.

Voor cookies

IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaattype, gegevens over uw activiteiten op onze website.

Wij vragen vanuit Yver Techniek niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

Yver Techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitnodiging voor eventuele evenementen in de toekomst
  • Beantwoorden van uw vragen naar aanleiding van verzoeken via onze contactformulier
  • Reageren op uw kennismakingsverzoek naar aanleiding van het kennismakingsformulier
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Yver Techniek analyseert het gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de bezoekers voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yver Techniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yver Techniek) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Yver Techniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang wij een relatie hebben dan wel in contact zijn met elkaar. Overige gegevens maximaal 1 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yvertechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yver Techniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yver Techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yver Techniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bosman Bedrijven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bosman Bedrijven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yvertechniek.nl.

Yver Techniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yver Techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 033 2705 307 of via info@yvertechniek.nl